Archive

Archive for the ‘Algemeen’ Category

jan
23

Highlights

1. Algemeen

Onze laatste nieuwsbrief was van 25 maart 2015. Sindsdien heeft uw bestuur contact onderhouden met Brownlee LLP te Calgary, het advocatenkantoor dat de gemeente Crowsnest Pass (hierna te noemen: CP) bijstaat in het confiscatie proces waarbij de percelen grond van het Bridgecreek project worden toegeëigend door de gemeente met verrekening van openstaande onroerend goed belastingaanslagen. Lange tijd kregen wij, ondanks talloze verzoeken en telefoontjes van onze kant, geen exacte informatie van dit kantoor, echter op 16 december 2016 hebben we tenslotte de gevraagde informatie ontvangen.
 
3. Conclusie

Dit betekent dat dit het einde is van de Bridgecreek obligaties en de hypotheekrechten. Bezwaar aantekenen tegen dit proces en vervolgens daarover procederen is ons inziens zinloos, omdat de juridische gronden daarvoor ontbreken en Vibob niet over de financiële middelen beschikt om dat te bekostigen.

 

4. Financiën

Bijgaand treft u de jaarrekening van onze vereniging voor de twee boekjaren 2015 en 2016 aan. De controlecommissie (de heren Struyk en Bruins Slot) heeft deze jaarrekening in orde bevonden, waarvoor dank aan deze commissie. Alle mutaties geschieden uitsluitend per bank zodat alles vastligt. Het banktegoed bedraagt op dit moment € 8.979,76.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Laatste nieuwsbrief januari 2017

mrt
25

Highlights

 

2. Veiling

De gemeente Crowsnest Pass (hierna te noemen: CP) heeft op 6 oktober 2014 een veiling georganiseerd om alle percelen in het River Run gebied openbaar te verkopen aan de hoogste bieder en de openstaande belastingschulden te verhalen op de verkoopopbrengst. Echter, er is geen enkele bieder verschenen en er is dan ook geen enkel bod uitgebracht.

 

3. Volgende stappen

CP had na de mislukte veiling van 6 oktober 2014 twee opties: percelen individueel verkopen aan gegadigden of confisqueren van de grond. Individuele verkoop bleek een onmogelijkheid omdat het gebied niet bouwrijp gemaakt (“ge-serviced”) is, dit zou betekenen dat kopers zelf zouden moeten zorgen voor de aanleg van infrastructuur (wegen, riolering, elektriciteit, water, etc.).

Resteert de overgebleven optie: het confisqueren van de grond tegen verrekening van de openstaande belastingschulden.

 

4. Voorlopige conclusie

Het ziet er naar uit dat dit het einde wordt van de Bridgecreek obligaties en de hypotheekrechten. We mogen aannemen dat de Canadese obligatiehouders acties ondernomen zouden hebben, indien hier iets niet in de haak zou zijn. Onze ervaring is dat juridische overheidszaken in Canada zeer zorgvuldig en correct worden afgehandeld.

 

5. Financiën

Bijgaand treft u de jaarrekeningen van 2012 en 2013 aan. De controlecommissie (de heren Struyk en Bruins Slot) heeft deze jaarrekeningen in orde bevonden, waarvoor dank aan deze commissie. De jaarrekening 2014 volgt binnenkort. Alle mutaties geschieden uitsluitend per bank zodat alles vastligt.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief maart 2015.pdf

aug
22

Highlights:

2. Gemeente Crowsnest Pass
Het gerucht dat de gemeente CP, haar achterstallige vorderingen ter zake van onroerend goedbelasting van enkele jaren zou willen verhalen op de grond die in eigendom is van River Run Corporation ( BMB I) en River Run Lakes Corporation ( BMB II) zulks door executoriale verkoop, blijkt juist te zijn. Op deze grond hebben wij als obligatiehouders het recht van eerste hypotheek. Het hypotheekrecht wordt ten behoeve van de obligatiehouders gehouden door de Stichtingen BMB I en II waarvan TMF Netherlands B.V. ( voorheen Equity Trust N.V. ) de bestuurder is.

4. Rangorde
Gezien de procedure die de gemeente CP heeft gekozen en uitgevoerd, moeten we er van uitgaan dat de gemeente CP qua verhaal voorrang heeft op hypotheekhouders. We zijn nog steeds in afwachting van stukken waarin dit bevestigd wordt.

7. Financiën
De jaarrekeningen 2012 en 2013 worden binnenkort aan de controlecommissie van de vereniging ter inspectie en goedkeuring gestuurd.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief augustus 2014.pdf

mrt
02

Secretariaat
VIBOB is dringend op zoek naar een secretaris (m/v).
Indien u graag een actieve bijdrage wilt leveren aan het bestuur van VIBOB, meldt u zich dan alstublieft aan door een email te sturen aan vibob@live.nl. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het bijhouden van het register van obligatiehouders, doorsturen van vragen en het kort notuleren van bestuursvergaderingen. Indien u aanvullende informatie wenst over de inhoud van de functie kunt u Mw. Van der Wagt bellen (0320-243748) of de
voorzitter (073 – 6230850).

E-mail adressen
Voor onze vereniging is de communicatie met de leden per e-mail het meest efficiënt.
Dan dienen we wel over de juiste e-mail adressen te beschikken. Wilt u bij wijziging van uw e-mail adres net nieuwe adres doorgeven aan vibob@live.nl ?

Overdrachten en adreswijzigingen
In het bestand van obligatiehouders vinden natuurlijk regelmatig mutaties plaats, zoals overdrachten van de obligaties (krachtens erfrecht door overlijden, of door verkoop), adreswijzigingen en wijzigingen van e-mail adres. Wij verzoeken u deze wijzigingen door te geven aan het secretariaat per e-mail vibob@live.nl en bij overdrachten tevens een getekend document te leveren (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht of een kopie koopovereenkomst) waaruit de overdracht blijkt.

Het is de taak van de trustee (de Stichtingen BMB I en II, waarvan Equity Trust/TMF bestuurder is) het register van obligatiehouders bij te houden, dus u dient uw mutaties ook daar door te geven. Adresgegevens: TMF Netherlands B.V., Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuid-Oost, Postbus 23393, 1100 DW Amsterdam Zuid-Oost, dhr. J. van Uffelen, jos.van.uffelen@tmf-group.com ,
tel 020-4064428