Archive

Archive for maart, 2013

mrt
02

Secretariaat
VIBOB is dringend op zoek naar een secretaris (m/v).
Indien u graag een actieve bijdrage wilt leveren aan het bestuur van VIBOB, meldt u zich dan alstublieft aan door een email te sturen aan vibob@live.nl. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het bijhouden van het register van obligatiehouders, doorsturen van vragen en het kort notuleren van bestuursvergaderingen. Indien u aanvullende informatie wenst over de inhoud van de functie kunt u Mw. Van der Wagt bellen (0320-243748) of de
voorzitter (073 – 6230850).

E-mail adressen
Voor onze vereniging is de communicatie met de leden per e-mail het meest efficiënt.
Dan dienen we wel over de juiste e-mail adressen te beschikken. Wilt u bij wijziging van uw e-mail adres net nieuwe adres doorgeven aan vibob@live.nl ?

Overdrachten en adreswijzigingen
In het bestand van obligatiehouders vinden natuurlijk regelmatig mutaties plaats, zoals overdrachten van de obligaties (krachtens erfrecht door overlijden, of door verkoop), adreswijzigingen en wijzigingen van e-mail adres. Wij verzoeken u deze wijzigingen door te geven aan het secretariaat per e-mail vibob@live.nl en bij overdrachten tevens een getekend document te leveren (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht of een kopie koopovereenkomst) waaruit de overdracht blijkt.

Het is de taak van de trustee (de Stichtingen BMB I en II, waarvan Equity Trust/TMF bestuurder is) het register van obligatiehouders bij te houden, dus u dient uw mutaties ook daar door te geven. Adresgegevens: TMF Netherlands B.V., Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuid-Oost, Postbus 23393, 1100 DW Amsterdam Zuid-Oost, dhr. J. van Uffelen, jos.van.uffelen@tmf-group.com ,
tel 020-4064428

mrt
02

Highlights:

2. Gemeente Blairmore

Ons bereiken berichten dat de gemeente Blairmore, waar Crowsnest Pass onder valt, haar achterstallige vorderingen ter zake van onroerend goedbelasting van enkele jaren zou willen verhalen op de grond die in eigendom is van River Run Corporation (BMB I) en River Run Lakes Corporation (BMB II), zulks door executoriale verkoop.

Wat de rangorde van verhaal op de grond betreft zijn er twee mogelijkheden:

a) De hypotheekhouder heeft voorrang ten opzichte van de gemeentelijke belasting ( een e-mail bericht van dhr. Van der Walle van Bridgecreek d.d. 3 februari 2009 aan TMF wijst daarop);

b) De gemeentelijke belasting heeft voorrang op de hypotheekhouder, dit zou dan moeten vastliggen in de wetgeving van de staat Alberta, Canada.

Er zijn een 4-tal scenario’s mogelijk

5. Jaarekening 2011

Is verzonden naar de obligatiehouders


Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief maart 2013.pdf